maandag 19 januari 2009

verslag open vergadering ouderraad - 10 december 2008

Aanwezig: Philippe Gevaert, Peter Verstraeten, Els Degroote, Greet De Keyser, Barbara Vande Kerckhove, Els D’hooge, Tiny Lootens, Tom Claeys, Sofie Mattheeuws, Nele Vanacker, Ignace Lannoye, Els Van de Walle

Verontschuldigd: Eddy Blomme, Bianca Van Yperen, Peter Moons, Tom Impens

1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen op verslag vorige vergadering.
2. Verslag werkgroep veiligheid/ communicatie/ schoolraad (maandag 24 november 2008)
a. Veiligheid en hygiëne
Het aantal toiletten op school werd onder de loepe genomen. De vraag werd gesteld of er te weinig toiletten zijn tov het aantal kinderen. Bovendien werd, op basis van een artikel in “Klasse voor Ouders” de hygiënevoorwaarden bekeken.
Resultaat van dit onderzoek was het volgende:
Inventarisatie: 1 toilet voor 38 kinderen (2,7 toiletten per 100 kinderen)
–5 toiletten voor meisjes (overal papier), Kraantjes spuiten hard (spatten), 1 stuk zeep (vloeibare zeep= leeg), Koud (verwarming aan,ramen en deuren open), Papierverdeler voor handen
–2 toiletten voor jongens: 3 urinoirs, 1 stuk zeep, papierverdeler gevuld en OK

–1 toilet voor personen met handicap
Norm:
–één toilet per 15 meisjes of 25 jongens;
–één urinoir per 15 jongens;
–één kraan per 4 toiletten of urinoirs.
Belgisch gemiddelde: 6,8 toiletten/100

Bij bespreking van deze bevindingen met de directie, werden volgende bemerkingen gemaakt (werd bevestigd/aangevuld door leerkrachten aanwezig tijdens open vergadering):
§ Speeltijd voormiddag, alsook tijdens de middag (eten in shiften) zijn gesplitst, wat zorgt voor een betere spreiding (en aantal volgens norm). Maar zelfs tijdens de speeltijd in de namiddag worden geen files aan de toiletten ervaren. Daarom werd dan ook beslist dat de speeltijd in de namiddag niet zal opgesplitst worden.
§ Kinderen mogen ook – indien nodig – tijdens de lessen naar het toilet gaan.
§ Er waren geen opmerkingen betreffende de toiletten tijdens de schooldoorlichting.
§ Door het gebruik van het (rode) kaartensysteem is “spelen” in de toiletten (waardoor regelmatig rollen toiletpapier in het toilet terechtkwamen) sterk verminderd.
§ Voorstel om gehandicaptentoilet extra open te stellen voor meisjes 5° en 6° leerjaar zal besproken worden tijdens personeelsvergadering (enige discussie gezien 1° gesloten deur, dus minder controle 2° zullen deze meisjes zich dan niet gefocuseerd voelen? 3° wordt momenteel door de leerkrachten gebruikt, gezien voor hen ook niet veel toiletten aanwezig zijn).
§ Voorstel om toiletten 2x per dag ipv 1x per dag te poetsen, zal in overweging genomen worden.

Er is ook nog een kleutertoiletje aanwezig. Dit wordt gebruikt door de kleuters (als ze bv. komen turnen) en door leerlingen 1° leerjaar. Er werd besloten dat dit zeker kan blijven en niet hoeft vervangen te worden door een groot toilet.

b. Cultuur op school
Kleuterschool:
overleg met kleuterjuffen: vb.
www.trontinet.be, info@trontinet.be 057/401125
Juf Greet: folder Klik Klak werd bekeken en goed bevonden. Trontinet (zus Ignace) werd reeds gecontacteerd. Geen probleem voor spelen op locatie, voor 100 kinderen.
Bedoeling is de opening van de nieuwe polyvalente zaal te koppelen aan deze theatervoorstelling.
Datum 15/01 (nm) werd reeds besproken met Meester Eddy en wordt voorgesteld aan de collega’s. De volgende dag zou dan een kleine openingsreceptie voor de ouders georganiseerd worden (na schooltijd).
Kostprijs ± 250 euro

Lagere school : overleg met leerkrachten moet nog gebeuren
Voorstellen:
§ Musical (suske en wyske)
§ Sympholies
§ DeFilharmonie: Bijloke Gent 5€/p
§ Bezoek museum (design museum,…)

De bemerking werd gemaakt dat verplaatsingen de activiteiten wel duur maakt. Het beste is dus een activiteit naar de school te brengen, of ev. naar het auditorium van Aalter.
Hierbij werd vermeld dat de ouderraad gevraagd werd door de Aalterse Cultuurraad om iemand af te vaardigen. In dit geval kan gratis gebruik gemaakt van het Auditorium. Een oproep zal geplaatst worden.

Spelend Frans:
Tijdens de Open Vergadering werd de opmerking gemaakt dat men dit jaar niet zoveel meer hoort over het “spelend Frans”. Door de aanwezige leerkrachten werd gereageerd dat er nochtans voldoende didactisch materiaal beschikbaar is. Dit zal nog eens voorgelegd worden aan alle leerkrachten.

c. Info-avond
We zijn van mening dat we een info-avond moeten overwegen.
§ Leren-leren: Paul Maes (
www.lerenleren.paulmaes.be) - doelpubliek leerlingen 5° en 6° leerjaar en hun ouders.
Opm.: ook op Emmaus, plagiaat? of complementair? In 5e j beginselen, in secundair voortzetting – er werd besloten dat dit zeker wel complementair kan zijn. Het is belangrijk dat de leerkrachten zich kunnen vinden in de leermethode die Paul Maes voorstelt. (“mindmapping”: kernwoorden uit de tekst halen en vandaaruit een samenvatting maken).
Het voorstel zal voorgelegd worden op de personeelsvergadering. Leerkrachten zullen contact opnemen met Paul Maes om zijn visie/boodschap te horen. Er zal ook nagevraagd worden om de voordracht iets anders op te vatten dan de voordracht op Emmaus zodat beide niet identiek zijn en er teveel in herhaling gevallen wordt.

§ Alternatieven: info-avond mp3 oortjes- gevaar schade aan gehoor? Doelpubliek ouder?
d. Schoolraad
Werd uitgesteld, nog geen nieuwe vergadering vastgelegd.
e. Veiligheid rond de school
§ Weer veel fietsende kinderen zonder fluojasjes!!
Er zal een oproep geplaatst worden in de link.
Eventueel korte actie op school.
§ Paaltjes aan Spar weer weg? Deze werden weggehaald voor de kermis en zijn nu eindelijk weer terug!

3. Verslag werkgroep feestelijkheden en recepties
a. Pasta-avond
De opbrengst van het pastagebeuren op 15-16 nov wordt geschat op €1700. Dit bedrag zal besteed worden aan flatscreens voor alle klassen (ongeveer 80 euro/stuk).
Een analoog bedrag zal ook voorzien worden voor de kleuterschool. Dit zal besteed worden aan een berghok om spelmateriaal op de speelplaats op te bergen of toestellen voor de nieuwe polyvalente ruimte.

Positief: tafelschikking (gezelliger), bingo, aangename avond, tafelversiering door kinderen gemaakt, vele helpende handen, telling en betaling van de inschrijvingen,…

Iets minder: pasta carbonara weinig smaak, probleem perculators waardoor geen lekkere koffie, op zondag te snel beginnen opruimen, te duur ?, eigen vervoer wijn en glazen, taakverdeling

Stripaankoop was een succes. Een mooie stripkoffer werd gemaakt door vader Barbara VdK.

b. Sinterklaas
Voldoende koekjes, zelfs teveel voor de kleuterschool.
Er werd gevraagd om koekjes volgend jaar iets vroeger te voorzien zodat de week voordien reeds in de klas kan gestrooid worden.
c. Nieuwjaarsreceptie
Voorstel om op 23 januari in de brielpoort Deinze een concert bij te wonen van de FILHARMONIE ten voordele van M.P.I en Huis Ten Bosse Deinze.
Er dient nog bekeken te worden of een redelijke prijs te bekomen is.

Alternatief: “bollen” (Ignace) op 17 januari 2009 om 20:00 u
adres : Luc en Renate Vandewalle, Karmenhoekstraat 20

d. Pannenkoeken
§ Verantwoordelijke: Bianca : bestelformulieren + betalingen + bestelling doorgeven
§ Organisatie:
Meegeven bestelformulier 2 februari: vraag om de klassenlijsten te ontvangen (ook nieuwe peuterklas na kerstvakantie)
Twee ophaalmomenten : vrijdag 6 febr en 13 febr: Vraag aan de leerkrachten om de bestelstrookjes + geld (2 euro per pakje) te verzamelen en in bijgeleverde enveloppe (vergemakkelijkt de organisatie vrl. voor kleuterjuffen) te bewaren.
Op woensdag 18 febr worden alle pakketjes bezorgd per klas.
§ Pannenkoeken kunnen eventueel gebruikt worden voor Carnaval op school.
§ Nota: er werd tijdens de vergadering even geopperd of deur aan deur rondgaan niet beter zou zijn omdat nu opnieuw hetzelfde publiek wordt aangesproken. Uiteindelijk werd besloten dat rondgaan op straat toch heel wat organisatie EN gevaren met zich meebrengt en dat – ook owv de redelijke prijs – we toch op de eerder voorgestelde manier tewerk zullen gaan.

e. Muziekkwis
7 februari

f. Musical
28-29 maart

g. Receptie 1° communie
3 mei

h. ZOMERFEEST
27 juni: Op dit moment nog geen thema. Alle voorstellen welkom. Ev. iets met sport?
Voorstel voor BBQ. Er wordt prijs gevraagd bij meerdere traiteurs. Traiteur Jimmy Schelstraete werd voorgesteld (gegevens te verkrijgen bij Els Degroote)

4. Financiële toestand
Totaal: 8.559,43 €


5. Besteding middelen 2009
8.559€

•Strips 300€ (betaald)
•Sinterklaas: koekjes 120€ (betaald)
50€ /klas 1300€
•Memorysticks (geschenk 6° lj)
•Info-avond: leren-leren 4e - 6e lj
•Toneel voorstellingen of museum
•LCD 1500€?
•Invulling polyvalente zaal kleuterschool 1500€?

6. Volgende vergaderingen
Werkgroep feestelijkheden: 15 januari 2009
Werkgroep communicatie, veiligheid, schoolraad, info: 19 februari
Open ouderraad: 12 maart (belangrijk agendapunt: opstellen agenda volgend werkjaar)

Geen opmerkingen: