maandag 10 december 2007

Verslag Open Ouderraad 10/12/2007

Verslag OUDERRAAD 10/12/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Van Yperen Bianca,Boone Nadine, Vandewalle Bieke, Donckels Nico, Notebaert An, Blanchart Linda, De Vidts Martine, Huyghe Ann, Vande Kerckhove Barbara, Vanacker Nele, Verfaillie Nastasia, Van de Walle Els, Gino Ghyselinck, Matthias Reyntjens, Tom Claeys, Eddy Blomme, Karel Verjans, Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Ignace Lannoye
Verontschuldigd : Siska Bourgeois

Verwelkoming
Financiën : gedane uitgaven in de voorbije periode is €644
Toekomstige kosten moeten gemeld worden via een kostenfiche (zie blog)

Overzicht werking werkgroepen : de verslagen van de verschillende werkgroepen kunnen worden nagelezen op onze blog :
http://ouderraadbellem.blogspot.com/

1 Werkgroep communicatie
brainstorming communicatie (ts. ouders/school/ ouderraad)
uitbouw nieuwe website school (subdeel over ouderraad)
algemeen e-mailadres:
ouderraad@taborscholen.be
aanmaken blog : http://ouderraadbellem.blogspot.com/
foto’s op: picasaweb.google.nl/ouderraadschoolbellem
kenbaar maken via de Link (elke maand een boek te winnen – Nadine Boone)
aparte blog maken voor zoekers: school zoekt ouders/ ouders zoeken ouders
http://schoolzoektouders.blogspot.com

2 Werkgroep Veiligheid
9 projecten werden besproken (zie verslag in blog)
Beslissing kinderzitjes: rondvraag voor 40 kinderzitjes in Bellem,
evt aanvullen met aangekochte kinderzitjes
probleemgebieden omschrijven en mailen naar Ignas Bogaert en Tony Andries.

3 Werkgroep Recepties en 1° communie
Voorstellen : Ouderraad-Café bij diverse activiteiten, mama’s avond, dropping, dansfeest, pannenkoekenactie, activiteit op kerstmarkt,…
Suggesties welkom voor schooletentje (16/03; etentje, ontbijt in combinatie met dauwtrip, ontbijtmand,…

4 Werkgroep Schoolraad en afgevaardigden

*schoolraad: verslag komt op het blog: thema’s waren ouderinformatieavond op 26/02/2008, overleg + informatie-uitwisseling tussen versch. scholen, uitstappen, kostprijs onderwijs,…
* Vergadering kinderopvang : kinderopvang, speelpleinwerking en sportkampen worden op een betere manier georganiseerd. Iedereen krijgt een duidelijke kans voor inschrijvingen te doen (soms met fin. Voorschotten) en niemand wordt uitgesloten.
* Info-avond: Veilig gebruik internet op 26/02/2007

5 Werkgroep Midzomerfeest
voorstellen: kinderdisco, optreden Jeuk, verkleedwedstrijd Pipi Langkous, kapitein,

karaoke, verassing om 00.00 u.
Hoe kinderen uit de tuin houden ??

6 Besteding middelen
Sinterklaas: €40/klas + koekjes
Speelkoffer kleuterschool: 585,50 euro
Project kleuterschool : aankoop didactisch materiaal (+/- 100 euro) per klas
Project lagere school : strips (boeken) bij slecht weer (evt. tweedehands…)
Cadeau 6° leerjaar : memory stick (met opdruk school) +/- 17 euro
29 februari 2008 schrikkeldag: activiteit/toneel?

Varia:
Oproep gebruikte computers (Pentium 4) , flatscreens.
Belbus afstemmen op naschoolse activiteiten ( muziekschool, sport,…): brief in naam ouderraad (Els)

Volgende activteiten:

Open-ouderraad op 11 februari 2008 om 20.00 u
Werkgroep schoolraad en veiligheid op 14/01/2008
Vergadering rond schooletentje(16/03) op 21/01/2008
Werkgroep Zomerfeest + Recepties op 23/01/2008
ICT info-avond op 26/02/2008
Schoolraad op 06/03/2008

donderdag 29 november 2007

Ontbijt voor de leerkrachten 30/11/2007

Omdat de leerkrachten elke dag voor ons oogappeltjes zorgen willen we eens iets terugdoen. Vóór de pedagogische studiedag van 30 november 2007 zorgen we voor een verrassingsontbijt. Laat het smaken...

Het ouderteam.


maandag 26 november 2007

Werkgroep communicatie 26/11/2007

26/11/2007 Een grote dag in de communicatie van de ouderraad. De ouderraad blog is een feit!!

Verslag werkgroep Mid-zomer feest 14/11/2007


Verslag werkgroep Mid-zomer feest 14/11/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Matthias Reyntjens, Barbara Vande Kerckhove, Iris Delodder, Nadine Boone, Bianca Van Yperen, Philippe Gevaert, Peter Verstraete
Verontschuldigd: Sofie D’heygere, Els Van de Walle, Sofie LAkeire, Nele Vanacker, Siska Bougeois

Start: van de vergadering: kort schetsen hoe het zomerfeest de laatste jaren werd georganiseerd.

Brainstorming
Het zomerfeest valt net op de zonne-wende (21 juni 2008) . Het idee wordt naar voor gebracht om het zomerfeest rond dit thema uit te bouwen.

Suggesties:
· Kinderdisco: 18.30 uur – 19.30 à 20.00 uur: kunnen de leerkrachten hier voor zorgen?
· Live orkest voor de oudere kinderen en volwassenen: 20.00 uur tot …. Vorig jaar BOOMBAL: is wel duur, misschien andere en goedkopere oplossingen mogelijk?
· Springkasteel: eentje voor de aller kleinsten en een voor de grotere kinderen. Via de sportdienst van BLOSO zou men springkastelen kunnen verkrijgen. Reservatie kan pas 3 maand op voorhand. Tot op heden werd een springkasteel maar 2 dagen op voorhand besteld in de prive om op deze wijze maar de helft van de normale prijs te moeten betalen.
· Best de polyvalente zaal van de gemeente reserveren (via de school zou dit maar 7 € kosten?) als noodoplossing (bij slecht weer).
· Tafels: Kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. Het aantal tafels hangt af van het aantal aanvragen. De verdeling gebeurt pas 3 weken op voorhand. Dus best tafels bijhuren om zeker genoeg tafels te hebben. Stoelen (via de gemeente): normaal geen probleem.
· Traiteur: reeds 4 maal dezelfde (met dezelfde kostprijzen). Navragen of het mogelijk is om een zweeds tintje aan de gerechten te geven: vb: balletjes (zoals in Ikea geserveerd wordt). Ander traiteurs contacteren?
· Drankencentrale: best een die een koelwagen ter beschikking kan stellen. Het huren van een koelwagen kost veel geld.
· Tent: best een grote en kleine tent reserveren.
· Verlichting van vorig feest is voor herhaling vatbaar!
· Licht en muziekinstallatie via de provincie te bekomen: op tijd reserveren is de boodschap!
· Andere versiering: verlichting, bloemenkransen, paal met slingers, …
· Verkleedwedstrijd voor de kinderen: meisje als PIPI LANGKOUS, jongen als kapitein (papa van pipi).
· Pipi op een witte schimmel.
· Een verrassing om 24.00 uur: kampvuur? Veiligheid? Mag dit? Brandweer?
· Verhalen vertellen voor de kleinsten.
· Muziek van de musical Pipi Langkous, ABBA
· Vragen aan Ikea of zij eventueel iets kunnen doen: vlaggen, sponseren,….?
· ……..

Verslag Werkgroep recepties en eerste communie


Verslag Werkgroep recepties en eerste communie

Verslag werkgroep veiligheid 5/11/2007

Verslag werkgroep veiligheid

Samenkomst dd 5/11/2007, School Bellem.
Aanwezig: Philippe Gevaert, Peter Moons, Eddy Blomme, Gino Ghyselinck

Aanvang.
Philippe schetst kort de werking van het vorige schooljaar.

1* Overzicht van de ontvangen suggesties.
In willekeurige volgorde zijn volgende suggesties aangebracht:
° Project boekentaswand.
° Fluo-jasjes.
° Autozitjes
° Veiligheid kruispunt Museumstraat-Bellemdorpweg.
° Oversteekplaats Bellemdorpweg thv Spar.
° Verkeersveiligheid, oversteken kleuterschool
° Fluo-strook , fluo-kap voor over de boekentas.
° Uitgang Lotenhullestraat
° Fietsdoorsteek thv kleuterschool (naast de telefooncel).

2* Bespreking van de thema’s

Project boekentaswand.
Is een lopend dossier van vorig jaar.
Hier wordt geopteerd voor gebruik van degelijk materiaal (weersbestendig), vraagt nogal wat budget.

Fluo-jasjes.
Werd eveneens reeds in het verleden besproken.
We stellen vast de het gebruik van de fluo-jasjes stijgend is.
Vele kinderen hebben reeds een fluo-jasje.
Er is nog altijd mogelijkheid tot aanschaf van fluo-jasjes (te bevragen via link ouderraad).
Voor schooluitstappen is het gebruik bijna maximaal, diegene die het vergeten hebben kunnen altijd op school een lenen (voldoende voorraad aanwezig).

Autozitjes.
In het verleden reeds uitgeprobeerd, de dan toegepaste formule is niet haalbaar.
Vanuit de ouderraad zal een bevraging gebeuren naar de leerkrachten.
Ouderraad is sterk voorstander van gebruik autozitjes.
Bij positieve evaluatie door leerkrachten zal ouderraad instaan voor het bekomen van autozitjes (aanleggen van een voorraad zowel voor kleuter- als 1e graad)

Verkeersveiligheid Museumstraat-Bellemdorpweg.
We zijn ervan overtuigd dat dit kruispunt geen gemakkelijk kruispunt is voor de oversteek.
Situatie zal er niet op verbeteren door aanvang bouwwerken op hoek Museumstraat.
Kruispunt is momenteel een voorrang-van-rechts kruispunt wat in feite verkeersremmend werkt. Een eventuele wijziging (wegnemen voorrangsregels) zou de snelheid verhogen in de Bellemdorpweg.
Op het kruispunt zelf is geen oversteekmogelijkheid voorzien.
Na nazicht ter plaatste, bevinden zich op een kleine afstand zowel in de Museumstraat als Bellemdorpweg zebrapaden.
Wij adviseren dan ook dat de kinderen gebruik maken van het zebrapad om de straat over te steken.
Tevens raden we aan om via de Nieuwstraat naar de Bellemdorpweg te komen.
Via de lessen verkeer eventueel naar de kinderen over te brengen.

Verkeersveiligheid oversteek kleuterschool.
Door de aansluiting vanuit de lagere school is het vaak zeer druk rond de kleuterschool.
Dit werkt automatisch zeer verkeersvertragend..
We stellen vast dat de as kleuterschool-kerk door de aanleg en de drukte niet echt uitnodigt tot snel verkeer.

Fluo-strook, fluo-kap voor de boekentas.
Een goed idee, maar toch enkele bedenkingen hierbij.
De meeste boekentassen hebben zelf reeds fluo-stroken.
Bij gebruik van een fluo-jas wordt het kind al automatisch meer zichtbaar (jasje is meestal vrij ruim).

Oversteekplaats pleintje thv Spar.
Lopend dossier waarbij reeds de nodige stappen zijn ondernomen naar het College van Burgemeester en schepenen. Is in uitwerking, enkel nog wat geduld.
Laatste contact met gemeente dateert van halweg september.

Uitgang Lotenhullestraat.
De uitgang Lotenhullestraat is normaal geen ingang voor kinderen (enkel een administratieve toegang). In het verleden was deze toegang via o.a. de geschilderde kinderfiguren op de weg (ondertussen bijna volledig verdwenen) goed merkbaar. Vraag tot aanbrengen van ofwel zichtbare snelheidsremmen of herkenningspunten. Suggestie tot het plaatsen van de Aalterse potloden (gele verticale borden) thv de ingang. Op te nemen met het gemeentebestuur.

Fietsdoorsteek thv kleuterschool (naast telefooncel).
Deze doorsteek wordt vaak belemmerd door geparkeerde auto’s. Suggestie tot het vrijmaken, door het aanbrengen van een obstakel, van deze doorgang. Behoud van 1m vrije ruimte.
Hier moeten de kinderen met hun fiets manoeuvreren tussen de auto (soms maar 30 cm over).

Wat betreft de veiligheid in de directe omgeving van de school wenst de ouderraad deze problematiek af te toetsen samen met de leerkrachten. Deze komen in eerste lijn in aanraking met eventuele knelpunten.

Verslag werkgroep ‘communicatie’ 18/10/2007

Verslag werkgroep ‘communicatie’ 18/10/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Bianca Van Yperen, Tom Impens, Siska Bourgeois, Ingrid Bombay, Philippe Gevaert, Tom Claeys, Ignace Lannoye

Voorstelling aanwezigen

Brainstorming : wat kan communicatie zoal betekenen – communicatie ts. ouders onderling, ts. ouders en school, ts. ouderraad en ouders, ts. ouderraad en school,… via website, blog, forum, discussiegroep,…

Als we de vernieuwde website van de school als vertrekbasis kunnen nemen, en we omschrijven onze doelstellingen, dan moet het voor een professional doenbaar zijn om ‘een systeem’ uit te werken dat vlot werkbaar is.
De man van Bianca is professioneel bezig met software en biedt zijn diensten aan (bartdereu@telenet.be)

Op de website van de school zou een afgebeelde ‘maandkalender’ een gemakkelijk uitgangspunt kunnen zijn voor het aankondigen van alle activiteiten (school, ouderraad)
Tom Claeys zal aan een voorstel werken.

In de rubriek ‘OUDERRAAD’ , moeten we volgende thema’s opnemen :
Doelstelling, samenstelling, huishoudelijk reglement, werkgroepen (tekst + foto’s), realisaties en archief. Philippe schrijft de meeste artikels bijeen, Ignace zorgt voor de historiek.

De verslagen zijn te lezen onder de algemene rubriek ‘DOWNLOADS’ maar ook via de deelrubrieken. Om wat consistentie te verkrijgen maakt Siska een blanco verslag (sjabloon) dat als basis van elk verslag kan dienen.

Een apart forum (blog, discussiegroep,…) wordt uitgewerkt voor verzoeken, vragen,…
School zoekt Ouders, Ouders zoeken ouders,…

We stellen een verantwoordelijke aan voor het nemen van foto’s van alle activiteiten. Bianca Van Yperen,Tom Impens , Siska Bourgeois (in nood) nemen foto’s…

Volgende vergadering : 26/11/2007 om 20.00 u in de school.

Open Ouderraad 02/10/2007

Verslag Open OUDERRAAD 02/10/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig: Van Yperen Bianca, Vande Kerckhove Barbara, Lakiere Sofie, Vanacker Nele, Van de Walle Els, Bourgeois Siska, Sofie D’heygere, Gino Ghyselinck, Matthias Reyntjens, Peter Moons, Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Ignace Lannoye
Eddy Blomme, Tom Claeys
Verontschuldigd : Chris Cannoodt, Catherina Waelput, An Huyghe, Sarie Veugelers, Nico Donckels, Fabian Claeys, Anne Boone Iris Delodder, Ingrid Bombay, Hilde Vermeiren.

Voorstelling aanwezigen (zie lijst bovenaan)
Voorzitter: Peter Verstraete (
peter.verstraete@taborscholen.be)
Ondervoorzitter: Philippe Gevaert (
philippe.gevaert@taborscholen.be)
Penningmeester: Nadine Boone
Secretaris: Ignace Lannoye (
ouderraadbellem@taborscholen.be)

Doelstelling ouderraad:
- participatie
- communicatie
- ondersteuning van schoolactiviteiten
- organiseren van ‘eigen’ activiteiten

Planning schooljaar ‘07/’08 :

vier open vergaderingen (okt, dec, mrt, juni)
Activiteiten :
- 9 okt. Bar verzorgen na infosessie ‘Muzisch Frans’
- 23 feb. Helpen bij Kwis
- mrt 2008 : schooletentje
- 18 mei 2008: receptie 1° communie
- 21 juni 2008: midzomerfeest
- nog te bepalen datum : informatieavond voor alle Taborscholen (organisatie ouderraad bellem- thema ICT)

Extra : Jaar van de KLEUTER
- extra middelen voor de zomerklas
- maandelijkse activiteit
- mini project in mei 2008 (suggestie ; activiteit uitwerken rond ‘sport’)

Dit jaar geen Haloween, geen kerstmarkt

Voorstelling werkgroepen:
1 Werkgroep Schoolraad en afgevaardigden
*schoolraad: vergadering met afgevaardigden van ouders, schoolpersoneel en lokale gemeenschap van de 3 taborscholen. Verantwoordelijke : Peter Moons
* Contacten met gemeente Aalter. Verantwoordelijke : Bieke Vandewalle.
* Vergadering kinderopvang : overleg met ouders, coördinatoren, gemeente,…

2 Werkgroep communicatie
Uitbouwen website (of geïntegreerd in de site van de school)
De communicatie zal dit jaar vooral verlopen via mail: nieuw mailadres is (wordt)
ouderraadbellem@taborscholen.be . Verantwoordelijke: Ignace Lannoye

3 Werkgroep Veiligheid
projecten rond veiligheid in en rond de school (fietspool, veiligheidsjasjes, kinderzitjes, oversteekplaats kleuterschool, … probleemgebieden omschrijven en aankaarten bij Ignas Bogaert en Tony Andries. Verantwoordelijke: Gino Ghyselinck

4 Werkgroep Recepties en 1° communie
praktische en organisatorisch werk bij allerhande activiteiten (cfr. Voorstel om ouders van 3° kleuterklas buitenschools bij elkaar te brengen…).Verantwoordelijke: Barbara Vande Kerckhove

5 Werkgroep Midzomerfeest
vooral praktisch werk voor, tijdens en na het zomerfeest
bedenken van nieuw thema,… Verantwoordelijke: Peter Verstraete

Iedereen wordt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij één of meer werkgroepen. (via mail, via lijsten,… Op elke ouderraad wordt verslag uitgebracht van de werking.

Varia
Sint : €40 per klas + koekjes
Enquête leerkrachten : wat verwachten leerkrachten van een ouderraad?
Infoavond: te plannen in de schoolraad in de periode eind februari 2008
Volgende ouderraad op 10 december 2007 om 20.00 u
School probeert 4 vertegenwoordigers af te vaardigen: 1 van kleuterschool + 1 pers. van elke graad.

Financiële aandachtspunten voor de komende periode:
- polyvalente zaal op zolder kleuterschool.

- Verhogen afspanning aan de speelplaats of heropnemen boekentassentrein.