maandag 26 november 2007

Verslag werkgroep veiligheid 5/11/2007

Verslag werkgroep veiligheid

Samenkomst dd 5/11/2007, School Bellem.
Aanwezig: Philippe Gevaert, Peter Moons, Eddy Blomme, Gino Ghyselinck

Aanvang.
Philippe schetst kort de werking van het vorige schooljaar.

1* Overzicht van de ontvangen suggesties.
In willekeurige volgorde zijn volgende suggesties aangebracht:
° Project boekentaswand.
° Fluo-jasjes.
° Autozitjes
° Veiligheid kruispunt Museumstraat-Bellemdorpweg.
° Oversteekplaats Bellemdorpweg thv Spar.
° Verkeersveiligheid, oversteken kleuterschool
° Fluo-strook , fluo-kap voor over de boekentas.
° Uitgang Lotenhullestraat
° Fietsdoorsteek thv kleuterschool (naast de telefooncel).

2* Bespreking van de thema’s

Project boekentaswand.
Is een lopend dossier van vorig jaar.
Hier wordt geopteerd voor gebruik van degelijk materiaal (weersbestendig), vraagt nogal wat budget.

Fluo-jasjes.
Werd eveneens reeds in het verleden besproken.
We stellen vast de het gebruik van de fluo-jasjes stijgend is.
Vele kinderen hebben reeds een fluo-jasje.
Er is nog altijd mogelijkheid tot aanschaf van fluo-jasjes (te bevragen via link ouderraad).
Voor schooluitstappen is het gebruik bijna maximaal, diegene die het vergeten hebben kunnen altijd op school een lenen (voldoende voorraad aanwezig).

Autozitjes.
In het verleden reeds uitgeprobeerd, de dan toegepaste formule is niet haalbaar.
Vanuit de ouderraad zal een bevraging gebeuren naar de leerkrachten.
Ouderraad is sterk voorstander van gebruik autozitjes.
Bij positieve evaluatie door leerkrachten zal ouderraad instaan voor het bekomen van autozitjes (aanleggen van een voorraad zowel voor kleuter- als 1e graad)

Verkeersveiligheid Museumstraat-Bellemdorpweg.
We zijn ervan overtuigd dat dit kruispunt geen gemakkelijk kruispunt is voor de oversteek.
Situatie zal er niet op verbeteren door aanvang bouwwerken op hoek Museumstraat.
Kruispunt is momenteel een voorrang-van-rechts kruispunt wat in feite verkeersremmend werkt. Een eventuele wijziging (wegnemen voorrangsregels) zou de snelheid verhogen in de Bellemdorpweg.
Op het kruispunt zelf is geen oversteekmogelijkheid voorzien.
Na nazicht ter plaatste, bevinden zich op een kleine afstand zowel in de Museumstraat als Bellemdorpweg zebrapaden.
Wij adviseren dan ook dat de kinderen gebruik maken van het zebrapad om de straat over te steken.
Tevens raden we aan om via de Nieuwstraat naar de Bellemdorpweg te komen.
Via de lessen verkeer eventueel naar de kinderen over te brengen.

Verkeersveiligheid oversteek kleuterschool.
Door de aansluiting vanuit de lagere school is het vaak zeer druk rond de kleuterschool.
Dit werkt automatisch zeer verkeersvertragend..
We stellen vast dat de as kleuterschool-kerk door de aanleg en de drukte niet echt uitnodigt tot snel verkeer.

Fluo-strook, fluo-kap voor de boekentas.
Een goed idee, maar toch enkele bedenkingen hierbij.
De meeste boekentassen hebben zelf reeds fluo-stroken.
Bij gebruik van een fluo-jas wordt het kind al automatisch meer zichtbaar (jasje is meestal vrij ruim).

Oversteekplaats pleintje thv Spar.
Lopend dossier waarbij reeds de nodige stappen zijn ondernomen naar het College van Burgemeester en schepenen. Is in uitwerking, enkel nog wat geduld.
Laatste contact met gemeente dateert van halweg september.

Uitgang Lotenhullestraat.
De uitgang Lotenhullestraat is normaal geen ingang voor kinderen (enkel een administratieve toegang). In het verleden was deze toegang via o.a. de geschilderde kinderfiguren op de weg (ondertussen bijna volledig verdwenen) goed merkbaar. Vraag tot aanbrengen van ofwel zichtbare snelheidsremmen of herkenningspunten. Suggestie tot het plaatsen van de Aalterse potloden (gele verticale borden) thv de ingang. Op te nemen met het gemeentebestuur.

Fietsdoorsteek thv kleuterschool (naast telefooncel).
Deze doorsteek wordt vaak belemmerd door geparkeerde auto’s. Suggestie tot het vrijmaken, door het aanbrengen van een obstakel, van deze doorgang. Behoud van 1m vrije ruimte.
Hier moeten de kinderen met hun fiets manoeuvreren tussen de auto (soms maar 30 cm over).

Wat betreft de veiligheid in de directe omgeving van de school wenst de ouderraad deze problematiek af te toetsen samen met de leerkrachten. Deze komen in eerste lijn in aanraking met eventuele knelpunten.

Geen opmerkingen: