zondag 14 november 2010

Verslag open veragdering ouderraad, 30/09/2010

1.Welkom en voorstelling ouderraad
• Voorzitter: Peter Verstraete
• Ondervoorzitter: Philippe Gevaert
• Penningmeester: Tom Impens
• Secretaris: Ingrid Bombay
• Werkgroep feestelijkheden: Barbara Vande Keckhove
• Werkgroep cultuur, veiligheid, communicatie: Philippe Gevaert
• Gemeentecontacten: Bianca Van Yperen
• LOK: Sylvie Franco en Els Van de Walle
• Afgevaardigden in de schoolraad: Philippe Gevaert, Peter Moons

Peter en Philippe, resp. voorzitter en ondervoorzitter, laten weten dat hun mandaat van 4 jaar afloopt op het einde van dit schooljaar en dat zij dit niet wensen te vernieuwen. Zij willen wel nog actief betrokken blijven bij de werking van de ouderraad maar willen bewust ruimte maken voor “nieuw bloed”.

Afspraak: in de tweede helft van het werkjaar moet actief bekeken worden wie de functie van voorzitter en ondervoorzitter zal overnemen om een vlotte overgang naar volgend schooljaar/werkjaar te kunnen garanderen.

2.Overzicht financiële toestand
De samenvattende tabel met de actuele stand van het kasboek wordt ter vergadering gepresenteerd.
Het zomerfeest 06/2010 werd afgesloten met een financieel resultaat van: +5.384euro.
Hierdoor bedraagt het saldo in kas bij start van het werkjaar 2010-2011: +8.181euro

3. Werkgroep feestelijkheden
Nabeschouwing zomerfeest juni 2010
- Thema “country & western” was groot succes bij zowel kinderen als ouders
- Financieel succesvolle activiteit (cf. punt 2)
- Opmerking mbt praktische organisatie van de afwas: beter bekijken hoe te vermijden dat in nog warme glazen drank moet worden geschonken.

Herfstetentje: zaterdagavond 23/10/2010 en zondagmiddag 24/10/2010
- Menu: beenhesp, groenten en frietjes ; er is geen afzonderlijk kindermenu
- Zaterdagavond-activiteit: bingo
- Zondagmiddag-activiteit: idee was een korte aperitiefwandeling te organiseren in samenwerking met de natuurouders. Door het kleine aantal natuurouders waarop men beroep kan doen, is er weinig enthousiasme bij hen om dit op te nemen. Verder te bekijken in de werkgroep.
- De takenlijst voor resp. zaterdagavond en zondagmiddag wordt ter vergadering rondgegeven, maar zal ook nog per mail worden doorgestuurd aan de leden van de ouderraad en aan het schoolteam.

Afspraak: takenlijst herfstetentje voor zaterdagavond en zondagmiddag rondsturen

Pannenkoekenverkoop:
- zoals afgesproken wordt de pannenverkoop afwisselend georganiseerd met de “koekenactie” door de school. Dit jaar zal de “koekenactie” doorgaan, dus geen pannenkoekenverkoop.

Eerste communie: 01/05/2011
- Ouderraad zorgt voor receptie

Zomerfeest: 25/06/2011
- Thema? Mogelijkheden die tijdens de vergadering worden genoemd: “disco” (maar is dit ook voor de kinderen leuk?), “Vlaamse kermis” (op budgetvriendelijke wijze te organiseren, maar hoe te combineren met het eten?), “piraten”, “spel zonder grenzen” (opmerking idem als Vlaamse kermis), “wintersport, après ski”…

Afspraak: einde 2010 moet het thema voor het zomerfeest van 25/06/2011 zijn gekozen (werkgroep).

Volgende vergadering werkgroep feestelijkheden: 14/10/2010 om 20u bij Lindsay thuis.

4.Werkgroep cultuur
Gezamenlijke deelname theatervoorstellingen in Tielt
- Evaluatie aanbod vorig jaar:
o met redelijk succes voor de eerste keer aangeboden, hoewel niet alle voorstellingen even sterk waren
o organisatorisch eenvoudig ; ondanks beperkt aantal gevallen waarin vergissing was over de juiste voorstelling, zou dezelfde werkwijze behouden blijven (overschrijving = inschrijving)
o grote flexibiliteit om tickets vrij laat te kunnen bestellen of niet-gebruikte tickets te kunnen recupereren!
- Voor het werkjaar 2010-2011 zijn 4 voorstelling geprogrammeerd ; deelnameprijs: 4euro/pers (volwassenen en kinderen)
- Aanvullend of alternatief aanbod: De Werf (Brugge). Broes zoekt meer info hierover, ihb ook over de mate van flexibiliteit voor bestellen en/of teruggave van tickets.

Afspraak: Broes bezorgt info mbt programma De Werf (Brugge) aan de werkgroep cultuur

Volgende vergadering werkgroep cultuur: 18/10/2010 om 20u bij Philippe thuis.

5.Werkgroep veiligheid (wordt samengenomen met werkgroep cultuur)

- Veiligheidsvestje & fietshelm: belang van voorbeeldfunctie van ouders en leerkrachten! Engagement van de leerkrachten wordt tijdens de vergadering expliciet gevraagd om zelf voorbeeld te geven. De ouderraad wil zo nodig een aantal helmen voor de leerkrachten aankopen.

- Iedereen is overtuigd van het belang van fietshelm en veiligheidsvestje, maar er is discussie in hoeverre de school aan de ouders kan verplichten om op thuis-schoolverplaatsingen te voet of met de fiets een fluovestje en helm aan te doen?
Voor schooluistappen met de fiets moeten de kinderen toch steeds weer op een positieve manier gestimuleerd worden om een fluovestje en helm aan te doen. Afspraak is om minstens op voorhand in de brief aan de ouders aan te geven dat vestje & helm verwacht wordt.
o Moet de school zelf een aantal exemplaren ter beschikking hebben voor kinderen die zelf geen materiaal hebben? De meningen zijn verdeeld.
o Van de KBC krijgt de school dit jaar 200 fluovestjes

- Hoe kunnen de kinderen gestimuleerd worden om de veiligheidskledij te dragen? Kan er gewerkt worden met een beloning op basis van onaangekondigde controles?
o Voor welke beloning zouden de kinderen te motiveren zijn?
o Kinderen individueel belonen of per klas?
o Welke beloning (1 grote beloning per graad of vele kleine)?

Afspraak: de school werkt een project uit rond het dragen van veiligheidshelm en fluovestje (actie in november + aandachtspunt tijdens elke schooluitstap) ; de ouderraad kan worden aangesproken voor financiële ondersteuning hiervan.

6. Agenda werkjaar 2010-2011Oktober :
o 2/10 startmoment bowling
o 5/10 dag van de leerkracht
o 23-24 /10 herfstetentje
November /
December :
o sinterklaas
Afspraak: elke leerkracht kan 50euro besteden voor een aankoop tgv Sinterklaas; de afrekening graag opnieuw via standaard blad (Tom zorgt voor de verspreiding hiervan)

o 17/12 Clouseau
Januari: nieuwjaarsdrink
Februari /
Maart:
o Schoolfeest kleuterschool
April /
Mei:
o 01/05 Eerste communie
o 04/06 Vormsel
Juni :
o 25/6 zomerfeest
o 27/6 proclamatie laatstejaars

7.Besteding middelen ouderraad
- Vorig jaar geen voorstel van de lagere school ; voor dit jaar wordt de realisatie van de “leeswagen” als concreet project voorgesteld (aanvang na de herfstvakantie)
o Geïnteresseerde helpers kunnen zich bij Tom melden. Valerie wil alvast helpen voor de aankleding (gordijntjes, kussens, …)
o Waar kan de wagen gestald worden?
Afspraak: Vanessa laat weten of zij een overdekte ruimte kan aanbieden waar de werfwagen kan staan tijdens de werken.
- Kraantjes in de toiletten en drinkfonteintjes: de herstelling is begin van het schooljaar gedaan (budget school)
- Quid mogelijkheid om bijkomend deel van de speelplaats te overdekken?
- Quid plaatsen banken of picnic-tafels?
- Aanvullen/vernieuwen materiaal van spelotheek

Afspraak: de leerkrachten bezorgen voorstellen voor resp. kleuters en lagere school tegen de volgende open vergadering.

8.Varia
- Stilte in de refter van de lagere school: intussen zijn na een proefperiode de afspraken bijgesteld – de kinderen mogen nu wel fluisteren en luisterverhaaltjes worden afgespeeld, er zal gewerkt worden met een “geluidsbarometer”. Op de kleuterschool verloopt alles rustig, daar wordt geen “stilteproject” geïnstalleerd.
- Stilte op de bus naar het zwembad: blijft behouden

9. Volgende open vergadering ouderraad: donderdag 9 december om 20.30u

Geen opmerkingen: