woensdag 24 juni 2009

Verslag open ouderraad 2 juni 2009

Aanwezig: Els Van de Walle, Tom Claeys, Barbara Vande Kerckhove, Nadine, Wouter Bruyne, Fabienne De Rocker, Eddy Blomme, Bieke De Neve, Philippe Gevaert, Peter Verstraete,

Verontschuldigd: Bianca Van Yperen, Peter Moons, Nele Van Acker

1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen op verslag vorige vergadering.

2. Verslag werkgroep veiligheid/ communicatie/ schoolraad (maandag 19 februari 2009 om 20u00)
a. Verkiezing schoolraad
• Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld: Peter Moons en Philippe Gevaert. Hun kandidatuur werd unaniem goedgekeurd.
• Op 15 juni is er de laatste schoolraad van de huidige legislatuur. De huidige overkoepelende schoolraad functioneerde niet echt naar behoren omdat de bestaansreden onduidelijk was en de thema’s te ver van één ieders school. We stellen voor om de schoolraad in zijn huidige vorm te ontbinden en een schoolraad op te richten per school in het verlengde van een goedwerkende ouderraad. Dit is immers verplicht volgens het participatiedecreet.
• We wachten de beslissing van de schoolraad af.
b. Info-avond leren-leren:
Nadine heeft verschillende mensen gecontacteerd en stelt voor om de werkwijze van Hilde Jaspaert aan de kinderen van de lagere school het aspect leren-leren aan te brengen. Dit zou gebeuren door volgende 3 manieren:
14 oktober: uitleg tijdens een pedagogische studiedag: 3 uur kost 500 €
+/- 9november: workshop van een halve dag met de kinderen van het 3-4-5 en 6) leerjaar. Kost 200 € voor 40 kinderen
30 november (net na 1° rapport): info avond voor de ouders. Kost 350 €
Dit voorstel dient natuurlijk eerst besproken te worden door de leerkrachten en directie. NA hun goedkeuring kan Nadine onderhandelen om een zo goed als mogelijke deal te sluiten. Normaal kost het volledige programma zoals hierboven voorgesteld: 2.850€ + btw.

b. Via de directie hebben we een mail van Sandrine Vanmaele ontvangen met de melding van het slechte staat van de wegen Kestelstraat, Oude Gentweg en de Lotenhullestraat. De bermen liggen er totaal uitgereden bij en er zijn putten in het wegdek. Dit betekent dat het levensgevaarlijk is voor de kinderen die via deze wegen met de fiets naar school komen. De laatste 6 jaar dient zij jaarlijks opnieuw bij de gemeente aan te kloppen om de bermen op te vullen.
Volgens Bieke De Neve zit de heraanleg van deze wegen in begroting van deze legislatuur. Deze legislatuur heeft nog 3 jaar te gaan…. Samen met Sandrine en elke ouder die zijn kinderen langs deze wegen naar school laat fietsen hopen wij echt dat dit zoals medegedeeld eind 2012 opgelost is. In tussen tijd vragen wij uitdrukkelijk aan de gemeente om de putten degelijk op te vullen en dit voldoende op te volgen. Eveneens is de ouderraad van mening dat de afwezigheid van fietspaden op het traject Bellem - Aalter (bvb via Bellemstraat) eens grondig moet opgelost worden.
c. Er wordt opnieuw de bezorgdheid uitgedrukt over de verkeersveiligheid op het dorpsplein na schooltijd. De rangen worden tot op het dorpsplein begeleid en daarna breekt de chaos los. De ouders die hun kinderen ophalen zorgen voor een zeer gevaarlijke situatie doordat de auto’s overal op het plein geparkeerd worden. Misschien zou hieromtrent een actie kunnen gevoerd worden begin volgend schooljaar: rode stickers laten kleven of rode kaarten uitdelen door de 6° jaars, onverwachte politie controle laten uitvoeren met na een tijdje effectief boetes uitdelen? Zeker op te volgen!
d. De drie paaltjes aan het zebrapad ter hoogte van de Spar zijn herleid tot 1 stuk. Kan de gemeente de 2 verdwenen paaltjes terugplaatsen?
e. Cultuur op school
In de kleuterschool is het kindertheater klik klak …Hak langs geweest. De ouderraad heeft hiervoor de kosten op zich genomen.

Voor de kinderen van de lagere school wordt er als beloning voor het vele werk voor het muzisch spectakel nERGENS een theatervoorstelling aangeboden.
Het theatergezelschap spoor 6 zal op vrijdag in het auditorium van de gemeente 2 voorstellingen verzorgen. Dit alles kost 700 €. De ouderraad stelt voor om zelf 400 € te betalen en de ouders 1 € per kind op de schoolfactuur aan te rekenen. De ouderraad vraagt wel om de sponsoring op de factuur te vermelden.

3. Verslag werkgroep feestelijkheden en recepties
a. evaluatie receptie 1° communie: alles is prima verlopen. Dank aan alle medewerkers!
b. Proclamatie donderdag 25 juni om 19.30 uur. De ouderraad helpt mee bij de bediening van de bar. De ouderraad geeft voor het 2° jaar op rij een n USB stick van 2 gb aan de 6° jaars als afscheidgeschenk.
c. Na het grote succes van vorig jaar start opnieuw het fietsen voor mama’s! Vanaf 9 juni, elke dinsdag om 20.00 uur kunnen alle mama’s gratis op eigen verantwoordelijkheid deel nemen aan een fietstocht van +/- 2 uur met een tussenstop op een terrasje.
d. beachparty in Bellem 27 juni 2009
 de knikkerbaan + deel van de speelplaats wordt een strand met coctailbar.
 BBQ met groentjes, aardappeltjes en pasta salade.
 Djembè workshop + optreden.
 Draaimolen + springkasteel.
 Meester Tom vraagt bij de gemeent aan om de Lotenhullestraat verkeersvrij te maken daar de ingang dit jaar langs daar zal gebeuren.
 Er zullen veel helpende handen nodig zijn om alles opnieuw tot een goed einde te brengen.

4. financiële toestand

Nog in kas 3.864,10 €

Besteding middelen:
- memory sticks: aantal leerlingen : 750 €
- cultuur: +/- 250 € (kleuters) + 400 € theater lagere school

Planning schooljaar 2009/2010
Sept. : klasbezoek tijdens info-avonden
Okt. : dag van de leerkracht
info-avond leren leren
Nov: herfstetentje
Okt : info avond leren-leren
Dec. : sinterklaas
Jan. : Nieuwjaarsdrink
Feb. : Pannenkoekenverkoop
Ma. :
Mei : Receptie 1° communie: 2 mei
vormsel 15 mei
sneukeltoer Taborscholen 30 mei
Juni : Zomerfeest
Proclamatie laatstejaars

5. Volgende vergaderingen
debriefing 1 juli 2009

Geen opmerkingen: